Holstebro Cykelmotion

Vedtægter

§ 1.

Foreningens navn er Holstebro Cykelmotion af 1994. Navnet kan forkortes til HCM.
Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke motionscykling, samt med udgangspunkt i sportslige og sociale arrangementer at styrke fællesskabet og det sociale liv, samt udbrede kendskabet til motionscykling. Klubben er medlem af DCU´s Motionssektion.

§ 2.

Klubben har hjemsted i Holstebro Kommune.

§ 3.

Som medlemmer af klubben kan optages personer over 18 år.

§ 4.

 1. Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.
 2. Kontingentet betales inden den 1. april i regnskabsåret, som går fra d.01.10 til 30.09
 3. Beløb over 5.000 kr., indsættes i pengeinstitut, hvorfra kun formanden/eller kassereren kan hæve. Klubben tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.
 4. Medlemskab er gældende, når kontingentet er betalt. I tilfælde af udmeldelse ydes ingen refusion.

§ 5.

Ordinær generalforsamling, der er højeste myndighed, afholdes i oktober.
Ordinær generalforsamlingen indkaldes via e-mail med 28 dages varsel.
Det reviderede årsregnskab samt budget for det kommende år fremsendes inden den ordinære generalforsamling.Forslag til ordinær generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før denne.
Bestyrelsen fremsender via e-mail indkomne forslag til medlemmerne senest 1 uge før den ordinære generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen skønner det påkrævet, eller hvis 1/5 af medlemmerne ønsker det.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes via e-mail med mindst én uges varsel og kan finde sted til umiddelbar afholdelse i forlængelse af ordinær generalforsamling.

§ 6.

Generalforsamlingen afgør sager ved simpelt flertal. Hvis et medlem ønsker det, skal afstemningen være skriftlig.

§ 7.

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, med formand, kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer, som alle vælges for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år. 3 bestyrelsesmedlemmer på ulige år.

Revisor, revisorsuppleant samt 1. og 2. bestyrelsessuppleant vælges hvert år.

§ 8.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab samt budget for det kommende år
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg til bestyrelse.
 7. Valg af 1. og 2. suppleant.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt

§ 9.

Klubbens vedtægter kan kun ændres, hvis mindst ¾ af de fremmødte stemmer for ændringen.

§ 10.

Klubbens ophævelse kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor der kræves mindst halvdelen af medlemmernes fremmøde og heraf ¾ af de fremmødte stemmer for forslaget. Ellers indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt stemmeflertal er afgørende.

Denne generalforsamling tager stilling til anvendelse af en eventuel kassebeholdning til fordel for cykelsporten eller til humanitære formål.

§ 11.

Ved usportslig optræden eller indtagelse af dopingstoffer kan bestyrelsen ekskludere et medlem.

Vedtaget på en ordinær generalforsamling den 25. oktober 2023 i Holstebro